Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VELDMAN ZONWERING B.V.

 

 1. Partijen

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met Veldman Zonwering een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

Veldman Zonwering: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veldman Zonwering B.V. met KvK-nummer 01079998, gevestigd aan het adres Burgemeester Falkenaweg 91, 8442 LB HEERENVEEN, gebruik van deze algemene voorwaarden;

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Veldman Zonwering.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Veldman Zonwering en opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden door Veldman Zonwering uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- c.q. deelopdrachten.
 1. Aanbod
 2. Alle aanbiedingen geschieden schriftelijk en worden gedurende veertien (14) dagen gestand gedaan, tenzij het aanbod anders vermeldt.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en zijn inclusief de prijzen van de materialen en de montagekosten, tenzij anders vermeld.
 4. Bij een opdracht op regiebasis staan de verwachte prijzen van het materiaal, het uurtarief en de te verwachten aantal uren vermeld.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Veldman Zonwering kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 1. Overeenkomst
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod. Na aanvaarding heeft Veldman Zonwering het recht het aanbod uiterlijk binnen twee (2) werkdagen te herroepen.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen opdrachtgever en Veldman Zonwering zijn overeengekomen.
 4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen opdrachtgever en Veldman Zonwering te worden overeengekomen.
 1. Prijs
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Veldman Zonwering producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Veldman Zonwering geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Veldman Zonwering (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Veldman Zonwering ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is Veldman Zonwering gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijswijziging aan Veldman Zonwering heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Veldman Zonwering er vanuit gaan dat opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Veldman Zonwering niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 1. Verplichtingen Veldman Zonwering
 2. Veldman Zonwering staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Veldman Zonwering er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
 3. Een door Veldman Zonwering, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Veldman Zonwering kan doen gelden.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig schriftelijk is gereclameerd, dan zal Veldman Zonwering de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Veldman Zonwering te retourneren en de eigendom daarover aan Veldman Zonwering te verschaffen, tenzij Veldman Zonwering anders aangeeft.
 1. Verplichtingen opdrachtgever
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
 3. hij de aanbetaling ter hoogte van 50% van het totale aankoopbedrag binnen acht (8) dagen na de factuurdatum voldoet en het restantbedrag uiterlijk acht (8) dagen na eindfactuur;
 4. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Veldman Zonwering gewenste wijze aan Veldman Zonwering ter beschikking stelt;
 5. Veldman Zonwering op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 6. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Veldman Zonwering hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 7. de werklocatie in zodanige staat is dat Veldman Zonwering ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
 8. Veldman Zonwering tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
 9. Veldman Zonwering op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever;
 10. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Veldman Zonwering opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
 11. op de werklocatie de door Veldman Zonwering en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
 12. Veldman Zonwering vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie;
 13. hij zelf de bestrating, die Veldman Zonwering voor het uitvoeren van de (montage)werkzaamheden heeft moeten verwijderen, dient terug te plaatsen en, zo nodig, af te werken.
 14. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Veldman Zonwering voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 15. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die Veldman Zonwering tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 16. Opdrachtgever staat Veldman Zonwering toe naamaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 17. Veldman Zonwering is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van opdrachtgever.
 18. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Veldman Zonwering gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 19. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Veldman Zonwering nalaat van opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Veldman Zonwering om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 1. Garantie
 2. De goede werking van de geleverde en door Veldman Zonwering gemonteerde producten en deugdelijkheid van materialen wordt gegarandeerd gedurende zes (6) maanden na datum van oplevering of aflevering.
 3. Veldman Zonwering is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 5. opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 6. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Veldman Zonwering en/of op de verpakking behandeld zijn;
 7. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. op reparaties uitgevoerd door Veldman Zonwering.
 1. Levering
 2. De levertermijn vangt aan vanaf het moment dat de aanbetaling door Veldman Zonwering is ontvangen.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde levertermijnen kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien Veldman Zonwering de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Veldman Zonwering zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Veldman Zonwering heeft de bevoegdheid de overeenkomst binnen veertien (14) na de mededeling dat levering onmogelijk is kosteloos schriftelijk te ontbinden.
 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: op het moment waarop de materialen op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van opdrachtgever.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken aan opdrachtgever te leveren, is Veldman Zonwering gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. Tenzij Veldman Zonwering uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient opdrachtgever Veldman Zonwering binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.
 8. Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Veldman Zonwering heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Veldman Zonwering een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 1. Uitvoering
 2. Veldman Zonwering zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Veldman Zonwering het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Veldman Zonwering.
 4. Onderhoud en reparatie worden na schriftelijk akkoord van de aanbieding door de opdrachtgever uitgevoerd door Veldman Zonwering.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Veldman Zonwering met opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Veldman Zonwering zal opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Veldman Zonwering in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 1. Oplevering
 2. Veldman Zonwering is gehouden opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is.
 3. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door opdrachtgever is getekend.
 4. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien opdrachtgever binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na de mededeling dat het werk is afgerond niet heeft gereclameerd bij Veldman Zonwering of zoveel eerder als opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
 5. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het door Veldman Zonwering verrichte en met opdrachtgever overeengekomen werk.
 6. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Kleinen gebreken zullen zo spoedig mogelijk na oplevering door Veldman Zonwering worden hersteld.
 7. Ingeval opdrachtgever na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het (resultaat van het) opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

 1. Meer- en minderwerk
 2. Alle op verzoek van opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding of overeenkomst worden doorberekend aan opdrachtgever.
 3. Meerwerk hoger dan € 250,00 worden schriftelijk overeengekomen, tenzij spoedeisende omstandigheden dit niet toelaten.
 4. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht voor meer- en minderwerk heeft geen gevolgen voor het factureren daarvan.
 5. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Veldman Zonwering behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Veldman Zonwering heeft voldaan.
 3. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. Ook is opdrachtgever niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. Klachtenregeling
 2. Klachten ten aanzien van de geleverde producten en verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking schriftelijk aan Veldman Zonwering te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.
 3. Klachten schorsen de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Opdrachtgever dient Veldman Zonwering in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Veldman Zonwering te verstrekken. Indien het noodzakelijk is dat Veldman Zonwering ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 5. In de volgende gevallen zijn geen klachten mogelijk:
 6. ten aanzien van onvolkomenheden c.q. eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen;
 7. ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan of door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen;
 8. ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
 9. ten aanzien van zaken die na ontvangst door opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Veldman Zonwering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Veldman Zonwering is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Veldman Zonwering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Veldman Zonwering of leidinggevende ondergeschikten;
 4. De aansprakelijkheid van Veldman Zonwering voor een beroepsfout waardoor opdrachtgever (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de verzekering van Veldman Zonwering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Veldman Zonwering om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Veldman Zonwering aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Veldman Zonwering toegerekend kunnen worden;
 8. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Veldman Zonwering aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 9. Veldman Zonwering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Overmacht
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Veldman Zonwering geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veldman Zonwering niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Veldman Zonwering worden daaronder begrepen.
 4. Veldman Zonwering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Veldman Zonwering haar verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Faillissement, surseance, ed.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Veldman Zonwering gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
 3. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 4. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 5. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 6. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 7. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 8. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 9. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

18.Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Veldman Zonwering, alsmede op de uitvoering daarvan door Veldman Zonwering, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Veldman Zonwering gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

19.Wijzigingen of aanvulling van deze voorwaarden

 1. Veldman Zonwering heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade gaan teneinde de niet rechtsgeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het doel dat met de niet (langer) rechtsgeldige bepaling diende te worden bereikt zo veel mogelijk benadert.