PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

PRIVACYVERKLARING 

 ARTIKEL 1: Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  

 

  Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.  

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

 ARTIKEL 2: Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.     

 ARTIKEL 3: Direct marketing

 Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.      

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven. 

 Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.      

 ARTIKEL 4: Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij vragen u echter wel deze gegevens voor uzelf te bewaren in verband met services en reparaties van het product. 

ARTIKEL 5: Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (Veldman Zonwering B.V. t.a.v. administratie, Burgemeester Falkenaweg 91, 8442 LB, Heerenveen, tel: 0513-622666 en info@zonweringveldman.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   DATUM GEPLAATST: 24 MEI 2018]

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1:  Definities

a.   De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon, lid van de vereniging Romazo Consumenten, die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende de verkoop, het leveren en/of monteren van zonweringen, terrasoverkappingen, rolluiken en/of raamdecoraties;

b.   De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een overeenkomst aangaat met de ondernemer als onder a omschreven;  

c.   Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer  overeengekomen  werkzaamheden  en/of  de (daarbij) door de ondernemer geleverde materialen;

d.   Meer - en minderwerk: door de consument gewenst e toevoegingen  aan  respectievelijk  verminderingen  van  het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;  

e.   Romazo: de vereniging Romazo Consumenten;

f.   Geschillencommissie: Geschillencommissie Zonwering van de  Stichting  Geschillencommissies  voor  consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 :  Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin-gen die de ondernemer doet en/of op alle overeenkomsten van  koop  en  tot  uitvoering  van  werk  met  betrekking tot zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties tussen de ondernemer en de consument.  

2.2  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van Romazo.  

Artikel 3:  Het aanbod

3.1  De ondernemer brengt een aanbod, dat de € 250,00 te boven gaat, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2  Het aanbod is onherroepelijk gedurende 21 dagen na offer-tedatum, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

3.3  Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en/of te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod

door de consument mogelijk te maken.

3.4  Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

3.5  Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie:

a)  Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b)  Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De  ondernemer  geeft  op  verzoek  van  de  consument

een  indicatie  van  de  te  verwachten  uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de onder-nemer in redelijkheid niet mogelijk is.  

3.6  Het aanbod vermeldt de betalingswijze.  

3.7  Het aanbod - schriftelijk dan wel elektronisch - gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.8  De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

d. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek franco aan hem te worden geretourneerd.  

Artikel 4:  Totstandkoming van de overeenkomst

4.1  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aan-vaarding  gebeurt  bij  voorkeur  en  waar  mogelijk  langs schriftelijke of elektronische weg.  

4.2  In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5:  Verplichtingen van de ondernemer

5.1   De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen  van  de  overeenkomst  uitvoeren.  Het  werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2  De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoe-ring van het werk.  

5.3  De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

a.  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b.  onjuistheden in de door de consument verlangde werk-wijzen en constructies;

c.  gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d.  gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulp-middelen  die  door  de  consument  ter  beschikking  zijm gesteld;

e.  onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;  al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer terzake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6:  Verplichtingen van de consument

6.1   De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2  De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.  

6.3   De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden  ten  behoeve  van  de  voor  het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.  

6.4  De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk  van  de  ondernemer  behoren,  zodanig  en  zo  tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.  

6.5   Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden,  indien  deze  omstandigheden  hem  kunnen  worden toegerekend.  

6.6  De consument dient gebreken aan het werk binnen be-kwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

6.7  De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-   onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

-   gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken  in  materialen  of  hulpmiddelen  die  door de consument ter beschikking zijn gesteld;

-  onuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5.3.  

Artikel 7:  Meer - en minderwerk

7.1   Bij  de  prijsvormingmethode  aanneemsom  in  de  zin  van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen.

7.2   In  geval  van  door  de  consument  opgedragen  meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3   Meer - of minderwerk voor een totaal bedrag van meer dan € 250,00 wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.  

7.4  Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk de consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.

Artikel 8:  Oplevering / opneming van het werk

8.1  De ondernemer zal de consument schriftelijk of mondeling te kennen geven dat het werk of een gedeelte daarvan klaar is om te worden opgeleverd waarbij de ondernemer de  consument  zal  uitnodigen  om  tot  opneming  van  hetwerk over te gaan. Tot het moment van oplevering is het de consument, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer, niet toegestaan het werk in gebruik te nemen.  


8.2  Onder opneming van het werk als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan:

-  het door de consument visueel inspecteren van het gehele werk of een gedeelte daarvan;

-  het door de ondernemer demonstreren van de goedewerking van alle gebruiksmogelijkheden van het werk;

-  het verschaffen van uitleg en informatie over het juiste gebruik van het werk;

-  het samen met de ondernemer invullen en ondertekenen van een opleveringsrapport.

8.3  Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal de opneming  van  het  werk  zo  spoedig  mogelijk  geschieden,  bij voorkeur binnen 2 werkdagen doch uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de ondernemer de consument daartoe heeft uitgenodigd.  

8.4  Bij de opneming geconstateerde en op het opleveringsrapport vastgelegde kleine gebreken en ontbrekende onderde-len staan aan oplevering niet in de weg en zullen door de ondernemer  binnen  7  werkdagen  worden  hersteld  en/ofnageleverd,  tenzij  partijen  daar  andere  afspraken  over hebben gemaakt.

8.5  Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als 7 werkdagen zijn verstreken nadat de consument de in lid 1 van dit artikel genoemde kennisgeving en uitnodiging heeft ontvangen en de consument zonder opgave van redenenen/of redelijke grond heeft nagelaten medewerking te ver-lenen aan het opnemen van het werk of na opneming zon-der redelijke grond weigert het opgemaakte opleverings-rapport te ondertekenen.

Artikel 9:  De eindafrekening 9.1  Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de on-dernemer bij de consument de eindafrekening in.

9.2   Bij toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke  opdracht  en  het  eventueel  opgedragen meer- en/of minderwerk.

9.3  Bij toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een  richtprijs  genoemd,  dan  mag  de  richtprijs  met  niet meer  dan  10%  worden  overschreden,  behoudens  meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.  

Artikel 10:  Betaling

10.1  Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aangewezen rekening.

10.2  Partijen  kunnen  overeenkomen  dat  betaling  in  termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.  

10.3  Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.  

10.4  Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen twee weken na ontvangst van de factuur.  

10.5   In afwijking van het gestelde in artikel 16 kunnen onbetwiste  geldvorderingen  voortvloeiend  uit  een  overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, direct ter incasso worden voorgelegd aan de op grond van de wettelijke regels bevoegde burgerlijke rechter.  

Artikel 11:  Niet - tijdige betaling

11.1  De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.  Niettemin  zendt  de  ondernemer  na  het verstrijken  van  die  datum  aan  de  consument  één  betalingsherinnering  en  heeft  de  consument  de  gelegenheid alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.  

11.2  Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelij-ke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW. 11.3  De ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd  zonder nadere ingebrekestelling tot in-vordering over te gaan van het aan hem verschuldigde be-drag.  Artikel 12:  Eigendomsvoorbehoud Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde materialen zolang de consument tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.  

Artikel 13:  Beantwoording werk aan overeenkomst en ga-ranties

13.1  De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die,  alle  omstandigheden  in  aanmerking  genomen,  voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

13.2  Openbaart  zich  binnen  6  maanden  na  (op)levering  een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt ver-moed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeen-komst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de over-eenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor even-tuele  gebreken  in  het  werk  aansprakelijk  kan  blijven  op grond van de wet.  

13.3  In  afwijking  van  de  in  lid  2  genoemde  periode  van zes maanden en behoudens eventuele andersluidende afspra-ken tussen partijen gelden voor de onderstaande produc-ten tenminste de volgende (garantie)perioden:

a. op  buitenzonweringen,  rolluiken,  rolhekken  en  schuif-hekken 2 jaar;

b.  op binnenzonweringen 1 jaar;

c.  op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten  (met uitzondering van elektronische besturing - en bedieningscomponenten) 2 jaar.  

13.4  De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:

-   gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

-   gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

-   gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkun-dig gebruik of verzuim van de consument die de op-dracht  heeft  gegeven  of  zijn  rechtsopvolger,  dan  wel door van buiten komende oorzaken;

-   het gebrek geen gevolg is van het werk;

-   gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

-   gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijzi-ging  of  reparatie  door  de  consument  of  door  derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

Artikel 14:  Niet nakoming van de overeenkomst

14.1  Als één van de partijen een verplichting uit de overeen-komst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij ge-deeltelijke  of niet-behoorlijke  nakoming  is  opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

14.2  Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe be-tekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmoge-lijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de niet-nakomende partij in verzuim is  

Artikel 15:  Klachtenregeling

15.1  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend ge-maakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. 15.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.  

15.3  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16:  Geschillenregeling

16.1  Geschillen tussen de ondernemer en de consument over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen  zowel  door  de  ondernemer  als  de  consument schriftelijk  of  op  elektronische  wijze  aanhangig  worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zonwering, Bordewijklaan  46,  Postbus  90600,  2509  LP  Den  Haag (www.degeschillencommissie.nl).

16.2  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven in overeenstemming met artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend.

16.3  Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan  bij  de  geschillencommissie  aanhangig  te  worden gemaakt.

16.4  Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vra-gen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht het geschil bij de rechter aanhangig te maken.16.5  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gebeuren krachtens dat reglement in de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

16.6  Uitsluitend  de  rechter  dan  wel  de  hierboven  genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17 :  Branchegarantie nakoming bindende adviezen

17.1  Romazo staat tegenover de consument borg voor de nakoming van de verplichtingen door de ondernemer hem in een bindend advies door de Geschillencommissie opgelegd tot maximaal een bedrag van € 10.000,=, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

17.2  Als de door de Geschillencommissie aan de ondernemer opgelegde verplichting een bedrag betreft dat hoger is dan het in lid 1 van dit artikel genoemde maximum bedrag, dan zal Romazo het meerdere pas aan de consument uitkeren nadat Romazo dat meerdere met succes, zo nodig langs gerechtelijke weg, heeft geïncasseerd bij de ondernemer.

17.3  Romazo verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is genomen van een van volgende situaties sprake is:  

a.  aan de ondernemer surséance van betaling is verleend;

b.  het faillissement van de ondernemer is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard;  

c. de  bedrijfsactiviteiten  van  de  ondernemer  feitelijk  zijn beëindigd.  Bepalend  voor  deze  situatie  is  de  datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan Romazo aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 18:  Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die  op  basis  van  deze  algemene  voorwaarden  zijn  gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 19:  Wijziging algemene voorwaarden Romazo zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Vrijblijvend advies

Onze specialisten geven graag persoonlijk en vrijblijvend advies over welk systeem het beste bij uw situatie past!